Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 586

Khu vực: 504 ngày trước

Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ liên quan xây dựng

Địa chỉ : Khu đô thị Phú An, Đường Quang Trung, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại : 07103916358

Fax : 07103916334

Email : [email protected]

Website : GIỚI THIỆU CN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 586 CẦN THƠ.Tên công ty: CÔNG TY CP XÂY DỰNG CTGT 586 CHI NHÁNH CẦN THƠ. Tên giao dịch với nước ngoài: 586 CAN THO JOINT STOCK COMPANY. Tên công ty

Người đại diện : Võ Ngọc Châu

Giới thiệu Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586
CN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 586 CẦN THƠ. Tên công ty: CÔNG TY CP XÂY DỰNG CTGT 586 CHI NHÁNH CẦN THƠ. Tên giao dịch với nước ngoài: 586 CAN THO JOINT STOCK COMPANY. Tên công ty viết tắt: 586 CAN THO JSCo Người đại diện theo pháp luật: Ông: Võ Ngọc Châu. Chức vụ: Giám đốc. Văn phòng của Công ty: Địa chỉ: Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Tel: 071.916 358 – 071.916 334 Fax: 071.916 334 E-mail: [email protected] Công ty Cổ phần XD CTGT 586 chi nhánh tại Cần Thơ là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần XD CTGT 586 trên cơ sở tách chuyển nguyên trạng Chi nhánh Công ty XDCT 507 tại Cần Thơ nhập vào Công ty XDCTGT 586 để tổ chức thành Chi nhánh Công ty Cổ phần XD CTGT 586 tại Cần Thơ. Công ty CP XDCTGT 586 Cần Thơ là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ, thực hiện chế độ hoạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại tất cả các Ngân hàng. Tổ chức bộ máy: Văn phòng Công ty gồm: 01 Ban Giám đốc & 05 phòng nghiệp vụ: Phòng Tổ chức – Hành chính. Phòng Kinh doanh. Phòng Tài chính – Kế toán. Phòng Vật tư. Phòng Kỹ thuật. Tổ chức đoàn thể: 01 Đảng bộ; Tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thông tin pháp nhân: Quyết định số 3347/QĐ-TCCB ngày 04/08/2004 của HĐQT v/v: Tách chuyển nguyên trạng Chi nhánh Công ty XD CTGT 507 tại TP Cần Thơ, nhập vào Công ty XD CTGT 586 để tổ chức thành Chi nhánh Công ty XD CTGT 586 tại TP Cần Thơ, đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc Công ty XD CTGT 586. Quyết định số 3867/QĐ-TCCB ngày 08/09/2004 của HĐQT v/v: Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty XD CTGT 586 tại TP Cần Thơ. Quyết định số ngày của v/v: Chuyển Chi nhánh Công ty XD CTGT 586 tại Cần Thơ thành Công ty Cổ phần 586 Cần Thơ. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số ……… ngày xx/xx/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp. Điều lệ Tổ chức & Hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 1265/TCCB-LĐ ngày 11/04/2001 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần XD CTGT 586. Vốn điều lệ: 40,000,000,000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng). CN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 586 CẦN THƠ.

Tên công ty: CÔNG TY CP XÂY DỰNG CTGT 586 CHI NHÁNH CẦN THƠ.
Tên giao dịch với nước ngoài: 586 CAN THO JOINT STOCK COMPANY.
Tên công ty viết tắt: 586 CAN THO JSCo

Người đại diện theo pháp luật:
Ông: Võ Ngọc Châu.
Chức vụ: Giám đốc.

Văn phòng của Công ty:
Địa chỉ: Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ.
Tel: 071.916 358 – 071.916 334
Fax: 071.916 334
E-mail: [email protected]

Công ty Cổ phần XD CTGT 586 chi nhánh tại Cần Thơ là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần XD CTGT 586 trên cơ sở tách chuyển nguyên trạng Chi nhánh Công ty XDCT 507 tại Cần Thơ nhập vào Công ty XDCTGT 586 để tổ chức thành Chi nhánh Công ty Cổ phần XD CTGT 586 tại Cần Thơ.
Công ty CP XDCTGT 586 Cần Thơ là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ, thực hiện chế độ hoạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại tất cả các Ngân hàng.

Tổ chức bộ máy:
Văn phòng Công ty gồm: 01 Ban Giám đốc & 05 phòng nghiệp vụ:

Phòng Tổ chức – Hành chính.
Phòng Kinh doanh.
Phòng Tài chính – Kế toán.
Phòng Vật tư.
Phòng Kỹ thuật.
Tổ chức đoàn thể: 01 Đảng bộ; Tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Thông tin pháp nhân:

Quyết định số 3347/QĐ-TCCB ngày 04/08/2004 của HĐQT v/v: Tách chuyển nguyên trạng Chi nhánh Công ty XD CTGT 507 tại TP Cần Thơ, nhập vào Công ty XD CTGT 586 để tổ chức thành Chi nhánh Công ty XD CTGT 586 tại TP Cần Thơ, đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc Công ty XD CTGT 586.
Quyết định số 3867/QĐ-TCCB ngày 08/09/2004 của HĐQT v/v: Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty XD CTGT 586 tại TP Cần Thơ.
Quyết định số ngày của v/v: Chuyển Chi nhánh Công ty XD CTGT 586 tại Cần Thơ thành Công ty Cổ phần 586 Cần Thơ.
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số ……… ngày xx/xx/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp.
Điều lệ Tổ chức & Hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 1265/TCCB-LĐ ngày 11/04/2001 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần XD CTGT 586.
Vốn điều lệ: 40,000,000,000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).